نمایشگاه بین‌المللی ایران‌فارما

نمایشگاه ایران فارما

حضور کول‌تگ در هشتمین نماشگاه بین‌المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته)

پنجم تا هفتم مهر ماه هزار و چهارصد و دو