فراپایش امین

فراپایش امین

آدرس:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بن‌بست نبوی، پلاک ۶، واحد ۵۰۳

دفتر تحقیقاتی: تهران، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، واحد ۱۳۰۹

ایمیل:

آدرس:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بن‌بست نبوی، پلاک ۶، واحد ۵۰۳
دفتر تحقیقاتی: تهران، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، واحد ۱۳۰۹

تلفن:

ایمیل: