فراپایش امین

آدرس:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بن‌بست نبوی، پلاک 6، واحد 503

دفتر تحقیقاتی: تهران، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، واحد 1309

تلفن:

021-22688510

آدرس:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بن‌بست نبوی، پلاک 6، واحد 503
دفتر تحقیقاتی: تهران، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، واحد 1309

تلفن:

ایمیل: